استاد محمدرضا حکیمی؛ دانشمند عامل و با فضیلت، پرکار و خوش نام که به جاست، دانشجویان ما چنین مفاخر و زخارفی را بشناسند. کسی که با آثارش نوشندگان معرفت را حیات بخشید که اتفاق را مجموعه “الحیات” از این آثار ماندگار است. پیام رهبر معظم برای ما در شناخت بلندای عدالتخواهی و عظمت روحی ایشان کافی است. ▫▫▫▫▫

گفت کسی خواجه سنایی بمرد                   مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد

گنج زری بود در این خاکدان                      کو دو جهان را به جوی می شمرد.

⚬⚬ رحم الله معشرالماضین

🔸🔸🔸🔸 روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت