با حضور دانشجویان دانشگاه به شیوه مجازی
و با حضور ریاست هیات امنای دانشگاه جناب استاد مشکات ، ریاست دانشگاه اقای دکتر حاج کاظمیان ، معاون دانشجویی دکتر عابدی برگزار گردید