ارسال مستندات غیبت ها

فرم ارسال مستندات غیبت

فرم ارسال مستندات جهت غیبت های بیش از حد
  • شماره دانشجویی 7 رقمی خود را وارد نمائید
  • مواردی که در طول نیمسال باعث افزایش بیش از حد غیبت ها شده است را شرح دهید
  • مستندات پزشکی و ... را در این محل بارگذاری نمائید در صورتی که بیش از یک فایل است آن را به صورت فشرده شده ارسال نمائید