حديث روز [
اگر دنيا نزد خداوند عزوجل به اندازه بال پشه اي ارزش داشت جرعه اي آب از آن به كافر نمي نوشاند
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031