حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : خداوند هيچكس رابر انسان مسلط نمي كند مگر كسي كه انسان ازاو مي ترسد واگر آدمي جز از خدا نترسد خداوند جز خودش كسي را براو مسلط نمي كند كنز العمال ح5909
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031