حديث روز [
به زني كه به تو تعلق ندارد خيره نشو، زيرا تا زماني كه چشم خود را نگه داري هرگز مرتكب زنا نخواهي شد، اگر توانستي حتي به لباس زن نامحرم هم نگاه نكني چنين كن
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031