شهریور ۲۲, ۱۳۹۷

ديدار از جامعه المصطفی العالمیه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم

شهریور ۲۲, ۱۳۹۷

ديدار دارالقرآن الكريم اصفهان

شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

مدرسه تابستاني كلام اماميه

شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

تازه هاي انتشارات دانشگاه

شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

اطلاعيه هاي پژوهشي