دسامبر 31, 2018

امام جمعه

چكيده: ماهيت شادي و عوامل ايجاد آن از مباحث مهم در روانشناسي شادي است. روانشناسان شادي را متشكل از دو مؤلفه‌ي احساسي و شناختي مي دانند. […]
ژانویه 15, 2019

پاکروان

آوریل 10, 2019

جيهاني