اساتید همکارگروه ارائه دهنده
دکتر مهدی حسن زاده (دکتری مدرسی معارف- سطح 2 حوزه علمیه)گروه حقوق
دکتر رسول قاسمی (دکتری حقوق خصوصی- قاضی دادگستری استان اصفهان)گروه حقوق
دکتر کاوه قبادی (دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی- وکیل دادگستری)گروه حقوق
دکتر مصطفی مرادی (دکتری ادبیات عرب)گروه حقوق
دکتر محمدجعفر ورزی (دکتری ادبیات عرب)گروه حقوق
آقای حسین محمدی فشارکی (دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- قاضی دادگاه تجدید نظر استان اصفهان)گروه حقوق
آقای محمود شعرباف زاده (دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق در اندیشه امام خمینی- قاضی دادگاه تجدید نظر استان اصفهان)گروه حقوق
آقای سید محمد هاشم واعظ (دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی- وکیل دادگستری)گروه حقوق
دکتر محمدعلی کرباسیون (مدرس دانشگاه؛ دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران)گروه حقوق
آقای سیامند پویامنش (مدرس دانشگاه؛ دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی)گروه حقوق
دکتر سهند صادقی (مدرس حوزه و دانشگاه؛ دکتری فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد؛ خارج فقه و اصول حوزه علمیه)گروه حقوق
آقای حسین مظاهری (وکیل دادگستری؛ مدرس دانشگاه؛ دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی)گروه حقوق
حجه الاسلام سعید عابدینی (وکیل دادگستری؛ مدرس حوزه و دانشگاه؛ دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی)گروه حقوق
آقای حبیب الله حسینی تودشکی (وکیل دادگستری؛ مدرس دانشگاه؛ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی)گروه حقوق
آقای محمود معلمی ()گروه حقوق
آقای علی فخری فخر آبادی ()گروه حقوق
سرکار خانم عاطفه حسینی فرد (دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی)گروه حقوق
سرکارخانم زینب روحانی شهرکی (دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی)گروه حقوق
دکتر محمد منصوری (مدرس دانشگاه؛ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان)گروه حقوق