اساتید همکارگروه ارائه دهنده
دکتر مهدی حسن زاده (دکتری مدرسی معارف- سطح 2 حوزه علمیه)گروه حقوق
دکتر رسول قاسمی (دکتری حقوق خصوصی- قاضی دادگستری استان اصفهان)گروه حقوق
دکتر کاوه قبادی (دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی- وکیل دادگستری)گروه حقوق
دکتر مصطفی مرادی (دکتری ادبیات عرب)گروه حقوق
دکتر محمدجعفر ورزی (دکتری ادبیات عرب)گروه حقوق
آقای حسین محمدی فشارکی (دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- قاضی دادگاه تجدید نظر استان اصفهان)گروه حقوق
آقای محمود شعرباف زاده (دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق در اندیشه امام خمینی- قاضی دادگاه تجدید نظر استان اصفهان)گروه حقوق
آقای سید محمد هاشم واعظ (دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی- وکیل دادگستری)گروه حقوق
حجه الاسلام آقای سید روح الله موسوی (کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- سر دفتر اسناد رسمی)گروه حقوق
آقای محمود معلمی ()گروه حقوق
آقای علی فخری فخر آبادی ()گروه حقوق
سرکار خانم عاطفه حسینی فرد (دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی)گروه حقوق
سرکارخانم زینب روحانی شهرکی (دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی)گروه حقوق