03133372020-314


آقای نصیر الدین جوادی
مرتبه علمی:مربي
دكتري :علوم قرآن و حديث(دانشجو)
كارشناسي ارشد:علوم قرآن و حديث
کارشناسی : علوم قرآن و حديث


03133372020-201


آقای سید عباس خلیقی پور
مرتبه علمی:مربي
دكتري:مديريت آموزشي(دانشجو)
ارشناسي ارشد:علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي
کارشناسی :علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

03133372020-205


آقای شهاب الدین ذوفقاری
مرتبه علمی: استاديار
دكتري:فلسفه دين و كلام جديد
کارشناسی ارشد:فلسفه و كلام اسلامي
کارشناسی :مهندسی برق


03133372020-112


آقای فرشید رالی
مرتبه علمی: مربی
دکتری: -
کارشناسی ارشد:فلسفه علم
کارشناسی:کاربرد کامپيوتر


03133372020-109


آقای علي عابدي
مرتبه علمی: مربي
دكتري:ادبيات فارسي(دانشجو)
كارشناسي ارشد:ادبيات فارسي
کارشناسی :ادبيات فارسي


03133372020-118


خانم مسعوده فاضل یگانه
مرتبه علمی:مربي
دكتري: -
كارشناسي ارشد:فلسفه و حکمت اسلامی
کارشناسی :تربيت معلم قرآن


03133372020-222


آقای حسن مشکاتی
مرتبه علمی:مربی
دكتري:علوم قرآن و حدیث
كارشناسي ارشد:علوم تربیتی تاریخ‌وفلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
کارشناسی :علوم تربيتي مديريت و برنامه ريزي آموزشي

03133372020-490


آقای سید محمود محقق مطلق
مرتبه علمی:مربي
دکتری:مدرسي الهيات و معارف اسلامي(دانشجو)
کارشناسی ارشد:سطح 3 حوزه-فقه و اصول
کارشناسی:سطح 2 حوزه-فقه و اصول

03133372020-202


آقای سید مهدی مرتضوی
مرتبه علمی: مربي
دكتري:كلام
کارشناسی ارشد:فلسفه و کلام اسلامی
کارشناسی :فقه و اصول

03133372020-110


آقای محمدحسن یعقوبیان
مرتبه علمی: استاديار
دكتري:فلسفه و كلام اسلامي
كارشناسي ارشد:فلسفه و كلام اسلامی
کارشناسی :فلسفه و كلام اسلامی