03133372020-314


آقای نصیر الدین جوادی
مرتبه علمی:مربي
دانشجوی دكتري :علوم قرآن و حديث
كارشناسي ارشد:علوم قرآن و حديث
کارشناسی : علوم قرآن و حديث


03133372020-201


آقای سید عباس خلیقی پور
مرتبه علمی:مربي
دانشجوی دكتري:مديريت آموزشي
ارشناسي ارشد:علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي
کارشناسی :علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

03133372020-205


آقای شهاب الدین ذوفقاری
مرتبه علمی: استاديار
دكتري:فلسفه دين و كلام جديد
کارشناسی ارشد:فلسفه و كلام اسلامي
کارشناسی :مهندسی برق


03133372020-222


آقای حسن مشکاتی
مرتبه علمی:مربی
دانشجوی دكتري:علوم قرآن و حدیث
كارشناسي ارشد:علوم تربیتی تاریخ‌وفلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
کارشناسی :علوم تربيتي مديريت و برنامه ريزي آموزشي
رزومه

03133372020-112


آقای فرشید زالی
مرتبه علمی: مربی
دکتری: -
کارشناسی ارشد:فلسفه علم
کارشناسی:کاربرد کامپيوتر


03133372020-110


آقای محمدحسن یعقوبیان
مرتبه علمی: استاديار
دكتري:فلسفه و كلام اسلامي
كارشناسي ارشد:فلسفه و كلام اسلامی
کارشناسی :فلسفه و كلام اسلامی

03133372020-109


آقای علي عابدي
مرتبه علمی: مربي
دانشجویدكتري:ادبيات فارسي
كارشناسي ارشد:ادبيات فارسي
کارشناسی :ادبيات فارسي


03133372020-118


خانم مسعوده فاضل یگانه
مرتبه علمی:مربي
دكتري: فلسفه وکلام اسلامی
كارشناسي ارشد:فلسفه و حکمت اسلامی
کارشناسی :تربيت معلم قرآن


03133372020-490


آقای سید محمود محقق مطلق
مرتبه علمی:مربي
دانشجوی دکتری:مدرسي الهيات و معارف اسلامي
کارشناسی ارشد:سطح 3 حوزه-فقه و اصول
کارشناسی:سطح 2 حوزه-فقه و اصول

03133372020-202


آقای سید مهدی مرتضوی
مرتبه علمی: مربي
دانشجوی دكتري:كلام
کارشناسی ارشد:فلسفه و کلام اسلامی
کارشناسی :فقه و اصول

03133372020-126


آقای یوسف گرجی
مرتبه علمی: استادیار
دكتري:روانشناسی
کارشناسی ارشد:
کارشناسی :

03133372020-125


آقای محمدرضا حق شناس
مرتبه علمی: مربي
دانشجوی دكتري:فقه و حقوق جزا
کارشناسی ارشد:علوم و حدیث گرایش کلام وعقاید
کارشناسی :سطح 2 حوزه

03133372020-119


خانم سیده راضیه طبائیان
مرتبه علمی: استادیار
دكتري:روانشناسی
کارشناسی ارشد:روانشناسی عمومی
کارشناسی :روانشناسی بالینی