• پذيرش دانشجو در اين مقطع در رشته‌هاي كارشناسي پيوسته «علوم قرآن و حديث» (در شش مجموعه اختياري شامل مطالعات قرآن؛ مطالعات حديث؛ تربيت دبير قرآن و حديث؛ تربيت مربي قرآن و حديث؛ فرهنگ و رسانه؛ هنرهاي قرآني)، «معارف اسلامي و علوم تربيتي»، «معارف اسلامي و مديريت»، «معارف اسلامي-تبليغ و ارتباطات»، «فقه و مباني حقوق اسلامي»، «فلسفه و كلام اسلامي»، «زبان و ادبيات عربي» انجام مي‌گيرد. شرايط ثبت‌نام، دارابودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم يا پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد بوده و طول مدت تحصيل در اين دوره‌ها 4 سال مي‌باشد. كلاسهاي برادران معمولا اواخر هفته و بعدازظهرها برگزار مي‌شود.
  زمان ثبت‌نام: در طول سال پذيرش انجام مي‌گردد.
  زمان شروع كلاسها: شهريور و بهمن ماه
  ميزان شهريه اين دوره‌ها و همچنين ساير شرايط و ضوابط پذيرش توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام مي‌گردد. از مهمترين شرايط داشتن سلامت جسماني و رواني است.


  رشته هاي مقطع كارشناسي عبارت است از:
  کارشناسی روانشناسی
  کارشناسی مشاوره
  كارشناسي علوم قرآن و حديث(مجموعه انتخابي مطالعات قرآن)
  كارشناسي علوم قرآن و حديث(مجموعه انتخابي مطالعات حديث)
  كارشناسي علوم قرآن و حديث(مجموعه انتخابي تربيت دبير قرآن و حديث)
  كارشناسي علوم قرآن و حديث(مجموعه انتخابي تربيت مربي قرآن و حديث)
  كارشناسي علوم قرآن و حديث(مجموعه انتخابي فرهنگ و رسانه)
  كارشناسي معارف اسلامي و علوم تربيتي
  كارشناسي معارف اسلامي و مديريت
  كارشناسي معارف اسلامي-گرايش تبليغ و ارتباطات
  كارشناسي فلسفه و كلام اسلامي
  كارشناسي فقه و مباني حقوق اسلامي
  كارشناسي زبان و ادبيات عربي