مسئول دفتر ریاست دانشگاه ، مسئول دبیرخانه هيات موسس ، مسئول دبيرخانه هيات امناء و مسئول دبيرخانه مرکزی دانشگاه

آقای نعمت اله قدیری

03133372020-212