رياست محترم دانشگاه معارف قرآن وعترت(ع)

آقای دکترشهاب الدین ذوفقاری

03133372020-205


آقای شهاب الدین ذوفقاری
مرتبه علمی: استاديار
دكتري:فلسفه دين و كلام جديد
کارشناسی ارشد:فلسفه و كلام اسلامي
کارشناسی :مهندسی برق
رزومه

مسئول دفتر ریاست دانشگاه ، مسئول دبیرخانه هيات موسس ، مسئول دبيرخانه هيات امناء و مسئول دبيرخانه مرکزی دانشگاه

آقای نعمت اله قدیری

03133372020-212