در راستاي اهداف متعالي ترويج معارف قرآن كريم و آموزه هاي اهل بيت و سرعت بخشيدن  به حركت هاي راهبردي در همكاري هاي مشترك مراكز قرآني، دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان ميزبان مدير عامل محترم دارالقرآن الكريم اصفهان جناب آقاي عامليان و همراهان  ايشان بود. در نشست مشترك مسئولين دانشگاه با ايشان  سطح همكاري هاي قرآني‏، ارتباط مدارس دارالقرآن با دانشگاه و هدايت دانش آموزان مستعد به دانشگاه و نيز مسئولين شعب قرآني با شرايط خاص به دانشگاه شد. در اين ديدار همدلانه مقرر گرديد نمايندگاني از هر دو طرف مفاد قرارداد  همكاري ها را پيگيري نمايند.