در تاریخ ۵ خرداد اعضای شورای دانشگاه در حرم حضرت زینب با مسئول اجرایی آستانه مقدسه دیدار و در حیطه های آموزش و پژوهش های دوجانبه توافق نامه ای را به عنوان همکاری های دوجانبه به امضا رساندند.