تماس با ما

فرم تماس با ما

کلیه اساتید و دانشجویان محترم می توانند از طریق این صفحه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را مستقیما به ریاست دانشگاه معارف و عترت ارسال دارند.

پیام هایی که از طریق این صفحه ارسال میشود کاملا محرمانه بوده و صرفا توسط ریاسط دانشگاه بررسی می شود.