چهارشنبه مورخ هفتم آبانماه ۱۳۹۷ مسئولین و مدیران دبیرستان های دارالقرآن کریم اصفهان  از دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) بازدید و طی برگزاری جلسه ای با مدیران دانشگاه گرد هم آمدند.