روز چهار شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه ۹۸ لولین جلسه رشته های روانشناسی و مشاوره در اتاق جلسات دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه(جناب آقای دکتر ذوفقاری) رئیس دانشکده علوم تربیتی (جناب آقای مشکاتی) مدیر محترم این رشته (دکتر طغیانی ) معاون گروه روانشناسی (سرکار خانم دکتر طبائیان) و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (دکتر مرادی) و مدرسین محترم این رشته برگزار گردید مدرسین مدعو به طرح مسائلی پیرامون این رشته و پرداختند که مسئولین حاضر در جلسه پاسخ های لازم را ارائه نمودند