پاسخ به چرایی مهجوریت قرآن و راهکارهای رفع آن
شهریور ۵, ۱۳۹۷
ديدار از جامعه المصطفی العالمیه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم
شهریور ۲۲, ۱۳۹۷